Нова водеща новина

Сроковете за публикуване:

Всички търговци по смисъла на Търговския закон:
• Чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър
• В срок до 30 юни  на следващата година

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност:
• Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерство на правосъдието, при условията и по реда на ЗЮЛНЦ
• В срок до 30 юни  на следващата година

Всички останали предприятия:
• Чрез икономическо издание или чрез интернет
• В срок до 30 юни  на следващата година

Нова водеща новина